Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

1

Tema: Šta je kredit, vrste, osnovni pojmovi

Kredit je dužničko-poverilački odnos pri kom poverilac (banka) ustupa određeni iznos novčanih sredstava dužniku (klijentu) na korišćenje, na određeno vreme, pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade - kamate, kao cene korišćenja tih sredstava.

Krediti mogu biti nenamenski ili gotovinski (tzv. "keš" krediti) i namenski (stambeni, potrošački, krediti za obrtna sredstva).

Kamata je naknada u novcu koju korisnik kredita plaća banci za privremeno ustupanje i korišćenje novčanih sredstava.
Kamatna stopa je izraz cene kredita, iskazana je procentualno na 100 novčanih jedinica u toku jedne godine i predstavlja odnos veličine godišnje kamate i visine bankarskog kredita.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je jedinstven način prikazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakšeg poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita. U obračun efektivne kamatne stope pored nominalne kamatne stope ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita. Ona predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava lakše upoređivanje uslova pod kojim različite banke nude odredjene kredite. Što je EKS niža - kredit je povoljniji.

Nominalna kamatna stopa (NKS) je kamatna stopa na osnovu koje se vrši obračun mesečnih rata kredita. Može biti fiksna ili varijabilna (promenljiva).

Fiksna kamatna stopa - znači da kamatna stopa, čija je visina određena prilikom potpisivanja ugovora, ne može da se menja tokom otplate kredita, odnosno ostaje ista od početka do kraja otplate. Kredit sa fiksnom kamatnom stopom predstavlja najmanji rizik za korisnika, jer ce iznos svake rate kredita (u valuti u kojoj je indeksiran,ako se radi o takvoj vrsti kredita) do kraja otplate biti identičan.

Varijabilna (promenljiva) kamatna stopa - znači da banka ima pravo da promeni kamatu u skladu sa ugovorom. To znači da rate mogu da se povećaju, ali  i da se smanje, što zavisi od kretanja kamatnih stopa tokom perioda otplate kredita. Varijabilna kamatna stopa sastoji se obično iz dva dela: marže banke koja predstavlja fiksni deo kamatne stope i neke od referentnih kamatnih stopa (EURIBOR,LIBOR) - što predstavlja promenljivi deo kamatne stope. Kamatna stopa mora biti odredjena ili odrediva, a na njenu promenu ne može da utiče jedna od ugovornih strana, odnosno kamatna stopa se menja samo za procenat promene (povećanja ili smanjenja) referentne kamatne stope (EURIBOR,LIBOR) - na čije kretanje banka nema nikakav uticaj.

EURIBOR - Evropska međubankarska stopa (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmljivanje na međubankarskom tržištu. Visina kamatne stope se određuje na dnevnoj bazi i objavljuje svakog jutra oko 11:00h.
***Vrednosti EURIBOR-a možete svakodnevno da pratite na sajtu Udruženja!

LIBOR - Londonska međubankarska stopa (London Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmljivanje na londonskom međubankarskom tržištu. Određuju ga pet glavnih londonskih banaka, a objavljuje se svaki dan oko 11 sati pre podne po londonskom vremenu. Značajan je za: CHF, USD, GBP, Japanski jen, Kanadski dolar...
***Vrednosti LIBOR-a možete svakodnevno da pratite na sajtu Udruženja!

Interkalarna kamata - kamata za vreme korišćenja pozajmice, pre početka otplate pozajmice. Banka je obračunava i naplaćuje od momenta odobrenja kredita do momenta kada počne njegova otplata, tj. do plaćanja prve rate.

Zatezna kamata - kamata koju, pored redovne kamate, plaća dužnik ukoliko u roku nije izmirio obaveze

Anuitet -  redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa koji se sastoji od dela glavnice i dela kamate, a koji dužnik plaća na ime postepene otplate kredita.

Valutna klauzula - način na koji se banke štite od valutnih rizika ugovarajući kredite nominovane u dinarima, a primenjujući valutnu klauzulu. Valutna klazula zapravo predstavlja iskazivanje dinarskih plasmana u stranoj valuti (uglavnom EUR i CHF). Kod kredita sa valutnom klauzulom celokupan iznos duga, kao i iznos svake rate izražava se u stranoj valuti (EUR, CHF), a prilikom isplate kredita i plaćanja svake rate iznos se preračunava u dinare.

2

Re: Šta je kredit, vrste, osnovni pojmovi

ista alfa banka meni promenila kamatu sa promenjive na fiksnu..i sad kad sam odlucio da refinansiram u drugoj banci naplacuju mi 1,5% za prevremenu otplatu..a zamislite ovo 500 dinara za potvrdu o dugu..pa ako se neko razume u ovu tematiku interesuje me dali je pozakonu..???


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 722

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/content/54/6950354/html/efektiva.rs/forum/include/parser.php on line 776

3

Re: Šta je kredit, vrste, osnovni pojmovi

laki napisao/la:

ista alfa banka meni promenila kamatu sa promenjive na fiksnu..i sad kad sam odlucio da refinansiram u drugoj banci naplacuju mi 1,5% za prevremenu otplatu..a zamislite ovo 500 dinara za potvrdu o dugu..pa ako se neko razume u ovu tematiku interesuje me dali je pozakonu..???

Po novom Zakonu provizija za prevremenu otplatu kredita može biti maximalno 1% ali samo za kredite isplaćene nakon 5 decembra i stare kredite u kojima u ugovoru to nije precizirano. U ugovorima starih kredita gde je jasno naznačeno kolika je ta provizija, ona ostaje na snazi.

Potvrde mogu da naplaćuju kako im je volja...

Što se promene kamatne stope sa promenljive na fixnu, to je nakon 5 decembra moguće samo uz saglasnost klijenta. Ako tu saglasnost niste dali, imate pravo na žalbu NBS-u. Pogledajte i deo foruma koji se odnosi na kredite Alpha banke gde možete naći još iskustava korisnika tih kredita.

4

Re: Šta je kredit, vrste, osnovni pojmovi

Poštovani,

već sam pokušavala preko Efektive (mailovima) doći do konkretnog odgovora na pitanje koje me zanima, ali nisam dobila konkretan odgovor (koji član kojeg zaona tretira moj problem, tj. piutanje ZASTARE.
Pitanje je: ako sam zakinuta od strane banke zbog primjene pogrešne kamatne stope u toku otplate kredita, i ako sam npr tek sad toga svjesna, da li je zastarjelo moje potraživanje na više plaćene iznose? Radi se o periodu od januara 2009. Napominjem da sam u BiH (Republika Srpska) i da je kod nas na snazi još onaj ZOO iz SFRJ.
Takođe napominjem da još uvijek plaćam taj kredit, U CHF-u, s tim da sam ga ove godine Anexom vezala za EUR.
Hvala unaprijed na odgovoru.

5

Re: Šta je kredit, vrste, osnovni pojmovi

Taj ZOO u BiH je cini mi identican ZOO koji se primenjuje u Srbiji . Nas ( srpski ) je donesen i izmenjen "Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja , tako da pretpostavljam da ne bi trebalo da bude neke velike razlike . Ja bih podneso tuzbu radi neosnovanog bogacenje odnosno sticanja bez osnova zbog duzih rokova zastarelosti koji je u tom slucaju 10 godina . Ne znam clanove BiH ZOO tako da ne mogu da te uputim koji clan kod vas to regulise .

Никто, кроме нас !

6

Re: Šta je kredit, vrste, osnovni pojmovi

Zahvaljujem na odgovoru!
U međuvremenu sam došla do slične informacije:
Potraživanja zbog pogrešnog obračuna kamatne stope mogu zastarjeti za 10 godina.